ch.oddb.org
 
Apotheken | Arzt | Interaktionen | Medikamente | MiGeL | Services | Spital | Zulassungsi.
Ciprofloxacin Axapharm 750 mg, Filmtabletten - 20 Tablette(n) - 58409 010 - Art. 24 ATSG
DatumExfactory-Preis Publikums-Preis PreisherkunftDatenquellenMutationscodes
01.11.201233.62(-36.36 %)55.00(-28.62 %)SLhttp://bag.e-mediat.net/SL2007.Web.External/File.axd?file=XMLPublications.zip (01.11.2012)AUSLANDPV
01.04.201252.83(-1.62 %)77.05(-1.28 %)SLhttp://bag.e-mediat.net/SL2007.Web.External/File.axd?file=XMLPublications.zip (19.04.2012)Freiwillige Preissenkung
01.01.2011  78.05(+0.13 %)SLhttp://bag.e-mediat.net/SL2007.Web.External/File.axd?file=XMLPublications.zip (02.01.2011)MWSTAENDERUNG
01.03.2010  77.95(-2.07 %)SLhttp://bag.e-mediat.net/SL2007.Web.External/File.axd?file=XMLPublications.zip (01.03.2010)Ausserordentliche Preismutation
01.11.200753.70 79.60 SLhttp://bag.e-mediat.net/SL2007.WEb.external/BSV_xls_2007.zip 
2019 ©ywesee GmbH
Einstellungen | Hilfe | FAQ | Anmeldung | Kontakt | Home