ch.oddb.org
 
Apotheken | Arzt | Interaktionen | Medikamente | MiGeL | Services | Spital | Zulassungsi.
Ciprofloxacin Axapharm 500 mg, Filmtabletten - 20 Tablette(n) - 58409 008 - Art. 24 ATSG
DatumExfactory-Preis Publikums-Preis PreisherkunftDatenquellenMutationscodes
01.11.201224.62(-32.92 %)44.65(-23.74 %)SLhttp://bag.e-mediat.net/SL2007.Web.External/File.axd?file=XMLPublications.zip (01.11.2012)AUSLANDPV
01.01.2011  58.55(+0.17 %)SLhttp://bag.e-mediat.net/SL2007.Web.External/File.axd?file=XMLPublications.zip (02.01.2011)MWSTAENDERUNG
01.03.2010  58.45(-1.93 %)SLhttp://bag.e-mediat.net/SL2007.Web.External/File.axd?file=XMLPublications.zip (01.03.2010)Ausserordentliche Preismutation
01.11.200736.70 59.60 SLhttp://bag.e-mediat.net/SL2007.WEb.external/BSV_xls_2007.zip 
2019 ©ywesee GmbH
Einstellungen | Hilfe | FAQ | Anmeldung | Kontakt | Home